Wij maken het simpel
Privacybeleid Familiebank
Home » Privacybeleid Familiebank

Privacybeleid Familiebank

Privacyverklaring
Versie: april 2024
 1. Algemeen
  Familiebank, gevestigd aan Simon Pauwelslaan 21, 1921 AX Akersloot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens:
  Josca Buitenhuis is de functionaris belast met de gegevensbescherming van Familiebank. Zij is te bereiken via [email protected].

 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Familiebank verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Voornaam
  Geboortenaam
  Achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Geboorteplaats
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Familierelatie
  Bankrekeningnummer

 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Familiebank verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , dan verwijderen wij deze informatie.

 4. Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens
  Familiebank verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  Om uw account te kunnen aanmaken en beheren
  Het afhandelen van uw betaling U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  Om goederen en/of diensten bij u af te leveren. Familiebank verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 5. Geautomatiseerde Advisering en Contracten
  De software van Familiebank.nl maakt het voor u mogelijk om contracten op te stellen met anderen. Hierbij maakt de software gebruik van intelligente modellen en gegevens die u zelf heeft ingevoerd. Ook maakt de software berekeningen en geeft op maat gemaakte adviezen over financiële, fiscale en juridische zaken.

 6. Familiebank.nl maakt gebruik van andere aanbieders
  PayIBAN, een systeem om het akkoord op documenten te formaliseren via een controle met uw persoonsdata bij de bank.

 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Familiebank bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle in artikel 2. genoemde categorieën geldt, dat wij deze minimaal bewaren totdat uw account is gesloten. Daarna bewaren wij de belangrijkste gegevens nog enkele maanden om een account eventueel te kunnen her-activeren. Daarna zijn alleen metagegevens en minimale persoonlijke data in ons bezit om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals fiscale aangiftes.
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
  Familiebank deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Andere partijen die mogelijk onder strikte geheimhouding toegang kunnen hebben tot uw data zijn technische partijen die aan onze software werken.

 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Familiebank gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
  noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, van uw
  browser verwijderen.

 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Familiebank en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u,
  waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
  Familiebank wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Familiebank neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de medewerker gegevensbeveiliging.